+98 4132903162

+98 4132902364

مراحل پیشرفت پروژه

جاگذاری اَنکر در جبهه ی شمالی
مراحل پایانی عملیات خاکبرداری
پروژۀ آیمان تبریز - دیماه 1398
اجرای دکل منوپل در پروژۀ آیمان
عملیات خاکبرداری در سایت پروژه
جابجایی درختان موجود در سایت پروژه - شهریور 1398
درختان حفاظت شده در سایت پروژه جهت جابجایی - شهریور 1398
8 شهریور 1398 - آغاز عملیات خاک برداری در پروژۀ آیمان

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما