+98 4132903162

+98 4132902364

اخبار شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

دیدارها، تداوم همکاری، تعاملِ ساختاری
همدلانه، با هم و در کنار هم
فرصت ها؛ غنیمتی برای سرمایه گذاری
برش های مقطعی، توانِ بی پایانِ سنگِ مصنوعی
همراهی علم و صنعت، ره آوردِ مشارکت
گام دومِ زنجان در سال جهشِ تولید
مشارکت، معاونت و همسویی، ماحصلِ همکاری های آینده
افتتاحِ ساختمان پزشکان امید زنجان، تمرکز بر ارائه خدمات درمانی در شرقِ شهر
حمیدرضا شیرزاد، عضو جدید هیات مدیره ی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما