+98 4132903162

+98 4132902364

گالری

بتن ریزی مِگر  و جاگذاری اَنکر در جبهه ی شمالی - مرداد ماه 1399
بازدید مدیرعامل از پروژه ی آیمان - مرداد ماه 1399
جاگذاری اَنکر در جبهه ی شمالی
پروژۀ آیمان تبریز - دیماه 1398
اجرای دکل منوپل در پروژۀ آیمان - مهرماه 1398
شروع عملیات خاکبرداری - شهریور 1398
جابجایی درختان موجود در سایت پروژه - شهریور 1398
حفظ درختان موجود در سایت پروژه جهت جابجایی قبل از شروع عملیات خاکبرداری - شهریور 1398
کلنگ زنی مجتمع مسکونی آیمان تبریز - شهریور 1398

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما