+98 4132903162

+98 4132902364

آخرین روزهای خاکبرداری، آغاز عملیات تسطیح و ترازِ زیرِ فونداسیون

  • صفحه اصلی
  • /
  • آخرین روزهای خاکبرداری، آغاز عملیات تسطیح و ترازِ زیرِ فونداسیون

mail  پس از اتمام بخشِ قابل توجهی از عملیات خاکبرداری تا عمق پانزده متری در فازِ اولِ بزرگترین پروژه ی بازآفرینی بافتِ فرسوده ی شهری کشور، عملیاتِ بتن ریزی مِگر- تسطیح و یکسان سازی سطوحِ زیر فونداسیون- برای اجرای سازه و سیستم زه کشی زیرِ فونداسیون در کنار انجام مطالعاتِ تکمیلی ژئوتکنیک خاک و  حفر 6 حلقه چاه و تونل برای انجام آزمایشات برشِ برجا-  آزمایش تعیین نوع خاک – و تستِ‌دانهول برای اطمینان از آزمایش های انجام شده است. با توجه به مطالعات ژئوتکنیک،  نوع خاک در تراز های بیش از 10 متر SC و نوع زمین از لحاظ آئین نامه 2800 نوع III گزارش شده است. در صورت دستیابی به نتایجِ مطالعات، امکانِ بهبودِ مشخصات و پارامتر های خاک میسر بوده و در جهت سبک سازی و ایمن سازی سازه ی پروژه، موثر بوده و امکان کاهش وزن سازه ای نیز مقدور خواهد بود.

mail آیمان بزرگترین پروژه ی بازآفرینی بافت فرسوده ی شهری کشور- در منتهی الیه غربی شهر تبریز؛ در مسیر دو رودخانه ی آجی چای و کومور چای وقع شده و امید می رود با بهره برداری از آن توسعه در بخشِ غربی شهر خصوصاً در ارتباط با ساختِ بناهای ایمن سرعتِ بیشتری خواهد یافت .

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما