+98 4132903162

+98 4132902364

اهداف و چشم اندازها

 اهداف، چشم انداز، ملاحظات و ماموریت ها


اهداف:

اهداف اصلی:

1- تامین مسکن برای اقشار مختلف و خصوصا قشرکم درآمد ساکن در منطقه

2- مشارکت در ایجاد مسکن مناسب موازی با سایر سازمانها و شرکت های همسو

3- افزایش عمر متوسط ساختمان ها و سازه های مسکونی شهر تبریز

4- زیبا سازی کالبدی محیط شهری با تجمیع بافت های فرسوده و ناکارآمد

5- افزودن ضریب پایداری و مقاومت با ایجاد مسکن مقاوم و مسلح

6- ایجاد اشتغال به شکل مستقیم و غیر مستقیم چه پیش از تولید، چه در حین و چه پس از تولید برای متولیان

7- ایجاد اشتغال پایدار از طریق ساخت مجموعه های خدماتی- تجاری در داخل مجتمع مسکونی ...

 

اهداف فرعی:

1- تغییر مثبت شیوه ی زندگی از طریق ایجاد امنیت پایدار به واسطه ی استقرار در مسکن خوب

2-  تغییرات فرهنگی موازی با زندگی شهری  ناشی از ایجاد مجتمع مسکونی با چنین وسعت

3- افزایش امید به زندگی با احساس امنیت ناشی از حضور در مسکنی مناسب و ایمن

4- افزایش تجربه های شرکت سرمایه­گذاری مسکن شمالغرب در تولید مسکن

5- ارتقاء جایگاه و تثبیت حضور قدرتمندانه ی شرکت سرمایه­گذاری مسکن شمالغرب در عرصه ی تولید مسکن انبوه ایمن

6-  افزایش متوسط طول عمر ساختمان های های مسکونی شهری

7-  تسهیل و تسریع ترافیک و حمل و نقل منطقه

8- آزاد سازی مسیرها با توجه به باریک بودن مبادی ورودی و خروجی هنگام بروز سوانح، آتش سوزی، امداد و ...

9- کاهش آسیب های اجتماعی از طریق کمک به ایجاد حس هویت محله ای و...    

 

 چشم انداز  :

   افزایش تولید مسکن مناسب و متناسب در شمالغرب تبریز – منطقه ی 4 شهرداری تبریز - منجر به توسعه ی یکدست، همسو با سایر مناطق شهری در تبریز خواهد شد. برنامه ریزی مناسب برای آینده این منطقه می تواند باعث ایجاد توازن شهری شده و نابرابری های ناشی از این عدم توازن را کاهش دهد. از سویی دیگر به نظر
 می سد که با چنین رویکردی عدالت اجتماعی، - نه ضرورتا در تمامی ابعاد- نیز محقق شده و سطوح مختلف اجتماعی به هم نزدیک گشته و شکاف اجتماعی ناشی از طبقات مختلف تا اندازه ای کاهش یابد. افزایش سطح فرهنگی منطقه از پی خود کاهش آسیب های اجتماعی را خواهد داشت و امید می رود تحقق این پروژه مسیر را برای سرمایه گذاری های دیگر با رویکرد  توسعه ی منطقه ی شمالغرب تبریز به همراه داشته باشد.

 

ملاحظات:

   در ملاحظات یا تهدیدات ناشی از اجرای پروژه ای با چنین مختصات به نظر می رسد با مد نظر قرار دادن عمده ی آنها می توان از بروز مشکلات پیش، حین و پس از اجرا جلوگیری نمود. طبیعتا تامین مالی و تدارکاتی مجموعه از عمده ترین چالش های موجود می تواند باشد. تامین به موقع سرمایه ی لازم برای آغاز و اقدام برای تامین وام بانکی بافت های فرسوده از مهمترین اقدامات اولیه برای شروع پروژه به شمار می­رود. اقدامات اولیه ی لازم برای تامین زیرساخت ها ی استراتژیک چون: آب، برق، گاز و تلفن نیز از مهم ترین کارهایی است که بایستی به سرعت اجرا و توافقات لازم برای انجام آن صورت پذبرد. پیش بینی روش های ساخت و اجرا برای تسریع و تسهیل امر با در نظر گرفتن کاهش زمان ساخت اصولی و در عین حال مقاوم و زیبا نیز از سایر مواردی است که متولیان امر باید به دنبال آن بوده باشند. در کنار این مسائل، عدم تناسب قیمت تمام شده با توان مشتری در این منطقه- با توجه به ترکیب جمعیتی با درآمد متوسط و متوسط به پایین- نیز می تواند از عمده ترین چالش های پروژه بوده باشد. اما از سویی دیگر، مزیت رقابتی حضور شرکت در منطقه ی غرب تبریز در مواجهه با سایر رقبا نیز می تواند جزء امتیازات اجرای پروژه توسط این شرکت در این ناحیه از شهر بوده باشد.

ماموریت ها :

- تحویل زمین و اخذ مجوزهای لازم از شهرداری منطقه 4 بر اساس تفاهم نامه.

- طراحی مناسب پروژه و تهیه نقشه های اجرایی.

- انتخاب مشاور یا مشاوران ملی و یا بین المللی با تجربه در این حوزه.

- انتخاب روش تامین مالی مناسب.

-  تحصیل وام بانکی ویژه ی بافت های فرسوده ی شهری.

-  یافتن سرمایه گذاران مناسب برای مشارکت در ساخت و بهره برداری.

- پیش بینی نوسانات بازار و تاثیرات و تاثرات آن.

- انتخاب شیوه ی اجرای متناسب و به روز.

- برنامه ریزی زمانبندی اجرای پروژه.

- بازاریابی و نقشه ی راه بازاریابی پیش و حین اجرا.  

- برنامه ریزی اتمام و فروش پروژه. 

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما