+98 4132903162

+98 4132902364

اطلاعات تماس دفتر شرکت

دبیرخانه و مرکز تلفن

تلفن :   43   33285937   41  - 0098

دورنگار :  33289232   41  - 0098


واحد فروش

داخلی مرکز تلفن : 1048 ، 1023 ، 1024

محل استقرار : دفتر مرکزی شرکت طبقۀ اول

امور سهام

داخلی مرکز تلفن : 1083

خط مستقیم : 33285951 41 - 0098

Email : shares@hic-azar.com

محل استقرار : دفتر مرکزی شرکت طبقۀ دوم


روابط عمومی

داخلی مرکز تلفن : 1067

محل استقرار : دفتر مرکزی شرکت طبقۀ چهارم


پیامک

10004113818181


صندوق پستی

3514 51385


پست الکترونیک

tabriz@maskanco.ir

info@thcc.ir


نشانی

تبریز سربالائی ولیعصر روبروی پزشکی قانونی ـ نبش توانیر پلاک 1/6

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما