+98 4132903162

+98 4132902364

ارتباط با امور سهام

تلفن :   43 33285937   041    -    داخلی 1083

خط مستقیم :   33285951  041   ـ      فکس :    33289232   041
Email : shares@hic-azar.com

محل اسقرار : دفتر مرکزی شرکت طبقۀ دوم


آدرس : تبریز  ،  سربالائی ولیعصر  ،  نبش توانیر  ،   پلاک 6/1

اشتراک در خبرنامه

دریافت تمام آخرین اخبار و پیشنهاد با اشتراک در خبرنامه ما